Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka
klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.

Založenie firmy

Spoločnosť PROCAS (processing of cable scrap) vznikla v roku 2007 ako spoločnosť bez zahraničného kapitálu. Jej predmetom činnosti je recyklácia káblového odpadu na báze medi a hliníka. Celá technológia, t.j. výrobná linka bola vyrobená a dodaná švédskou firmou Retech Recycling Technology systém Redoma. Uvedená firma patrí medzi svetových lídrov vo výrobe recyklačných technológií. Ich výrobky sú umiestnené nielen v Európe, ale aj v zámorí a na ďalekom východe. Ďalšími investíciami boli infraštruktúra a logistika (haly, zariadenie, transportné nádoby, nákladné autá). Obzvlášť chceme upozorniť na našu investíciu vo firme LEONI Slovakia, a uviesť ju ako nosný projekt.


Ciele

Našim cieľom je gradovanie spokojnosti zákazníka pri využití:

 • optimalizácie vnútorných procesov u zákazníka
 • zvýšenej transparentnosti celej reťaze procesu
 • znižovania strát vhodnými opatreniami
 • zvýšeného benefitu lepšími ziskovými kvótami
 • kompletného servisu vrátane logistiky
 • nadpriemerne ekologicky prijateľného spracovania

Technológia

Spracovanie káblového odpadu prebieha na princípe mechanického mletia a granulácie. Kovy a ostatné zložky sú oddeľované princípom aero-separácie. Oproti rozšírenej vodnej separácii, ktorú využívajú naši konkurenti, táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára environmentálnu záťaž pre životné prostredie. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95%. Zvyšok, bežný prach, tvorí odpad skladovaný na klasickej skládke odpadu. Separovaný materiál je následne hutnícky spracovávaný našimi odberateľmi. Plasty, ako pomerná časť výstupného materiálu, sú využívané v plastovom odberateľskom priemysle. Technológiu tvorí výrobná linka, ktorá je automaticky riadená. Jej riadiaca elektronika zabezpečuje plynulý chod, trvalú bezpečnosť obsluhy ako aj zníženie podielu namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný materiál a finálnu produkciu granulovaných kovov sú ďalej vybudované samostatné skladové, obslužné a manipulačné priestory.


Kapacita

Závod je technologicky pripravený na spracovanie káblového odpadu s podielom medi a hliníka do priemeru káblov 60mm, s kapacitou do 1000 ton ročne. Vlastnou logistikou sme schopní zabezpečiť nielen odvoz káblového odpadu na území Slovenska, ale aj z iných závodov v Európe. Pre každú destináciu vytvoríme koncept, ktorý predložíme na posúdenie zákazníkovi.


Životné prostredie

Spoločnosť PROCAS disponuje schváleným EIA (Environmental Impact Assessment) podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálne politiky pre trvalo udržateľný rozvoj. Firma je v procese zavedenia Systémov EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 148001:20

Povoľujúcim orgánom pre tento druh činnosti je Okresný úrad v Trenčíne odbor životného prostredia. Pre vyššie uvedenú činnosť boli vydané nasledujúce povolenia na prevádzku:
 1. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
  č. OÚ-TN-OSZP3-2014/00156 TME zo dňa 13.2.2014 (PDF)

 2. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  č. OÚ-TN-OSZP3-2014/009667-002 TME zo dňa 3.6.2014 (PDF)

 3. Potvrdenie o registrácii
  č. OÚ-TN-OSZP3-2014/014369-002 TME zo dňa 13.6.2014 (PDF)

Referenčný projekt LEONI Autokabel Slowakia s.r.o.

S dcérskou spoločnosťou LEONI - LEONI Slovakia s.r.o. sme naštartovali projekt, ktorý predstavuje vzorový proces spracovania káblového odpadu, jeho zber, skladovanie a prepravu. K tomu boli na pozemku firmy LEONI v Trenčíne a Ilave vybudované uzamykateľné prístrešky pre veľkoobjemové kontajnery a umiestnené ďalšie, potrebné zberné nádoby. Celá investícia bola dodaná a realizovaná firmou Procas. Ako zábezpeka bola dohodnutá exkluzivita v odbere káblového odpadu ako aj podpísaná zmluva na dobu neurčitú. Interné ako aj externé procesy boli zoptimalizované, t.j. každá časť výroby dostala k dispozícii menšie zberné nádoby s vlastným označením na vlastné nákladové stredisko. Tieto menšie nádoby sú denne v presne stanovenom čase vyprázdňované, po vykonanom zvážení. Odchýlka u vážených množstiev sa v priebehu obchodného roka pohybuje +- v pár desiatkach kilogramov väčšinou v prospech dodávateľa.

Veríme, že týmto projektom ako základnou bázou Vás môžeme presvedčiť o možnostiach ďalšej spolupráce i u iných dodávateľov. Radi by sme Vám predložili exkluzívnu ponuku a presvedčili Vás našim servisom vo Vašom závode.

PROCAS
PROCAS
PROCAS