Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka
klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.

Firma PROCAS vznikla v roku 2007 pôvodne ako akciová spoločnosť, v súčasnosti pracuje ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jeho nosným programom je recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad. Technológia spracovania káblového odpadu je postavená vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky v obci Svinná v okrese Trenčín a využíva najmodernejšie spôsob separácie farebných kovov od plastov.

Spôsob spracovania odpadových káblov je vykonávaná mechanickým mletím a granuláciou. Kovy a ostatné zložky sa separujú na báze fluidnej separácie. Táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára tak environmentálnu záťaž prostredia v ktorom pracuje. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95 %. Technológiu tvorí výrobná linka, ktorá je riadená automaticky, jej riadiaca elektronika nepretržite zabezpečuje plynulý chod samotnej linky, trvalú bezpečnosť obsluhy pri práci a znižuje podiel namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný materiál a finálnu produkciu granulovaných kovov sú ďalej vybudované samostatné skladové, obslužné a manipulačné priestory. Prevádzka je technologicky pripravená spracovať káblový odpad s obsahom medi, alebo hliníka do priemeru kábla 60 mm s kapacitou cca 1 000 ton odpadových káblov ročne. Spoločnosť, okrem samotnej recyklácie káblového odpadu zabezpečuje manipuláciu a dopravu materiálu vlastnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami a zároveň ponúka aj zákaznícku službu spracovania káblových odpadov.

PROCAS
PROCAS
PROCAS

Prevádzka PROCAS disponuje schváleným EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment ) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Firma je momentálne v procese zavedenia systémov EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 148001:20