Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka
klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.

Akciová spoločnosť PROCAS a.s. vznikla v roku 2007 ako súkromná akciová spoločnosť bez zahraničného kapitálu. V roku 2011 bola firma včlenená do akciovej spoločnosti ROZMARÍN ako odštepný závod PROCAS. Jeho nosným programom je recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad. Výrobná technológia spracovania káblového odpadu je postavená vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky v obci Svinná v okrese Trenčín a využíva najmodernejšie spôsoby separácie farebných kovov od plastov.

Spôsob spracovania odpadových káblov je vykonávaná mechanickým mletím a granuláciou. Kovy a ostatné zložky sa separujú na báze fluidnej separácie. Táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára tak environmentálnu záťaž prostredia v ktorom pracuje. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95 %. Technológiu tvorí výrobná linka, ktorá je riadená automaticky, jej riadiaca elektronika nepretržite zabezpečuje plynulý chod samotnej linky, trvalú bezpečnosť obsluhy pri práci a znižuje podiel namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný materiál a finálnu produkciu granulovaných kovov sú ďalej vybudované samostatné skladové, obslužné a manipulačné priestory. Prevádzka je technologicky pripravená spracovať káblový odpad s obsahom medi, alebo hliníka do priemeru kábla 60 mm s kapacitou cca 1 000 ton odpadových káblov ročne. Spoločnosť, okrem samotnej recyklácie káblového odpadu zabezpečuje manipuláciu a dopravu materiálu vlastnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami.

PROCAS
PROCAS
PROCAS

Závod PROCAS disponuje schváleným EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment ) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Firma má zavedené Systémy EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 148001:20